Informació ús de dades

Autorització perquè el centre pugui usar dades personals d’alumnes majors d’edat (veu i imatges)

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Els alumnes majors d’edat que autoritzin al CEPA Son Canals l’ús de les seves dades personals permeten:

1. Perquè pugui fixar la meva imatge, especialment mitjançant fotografies o vídeos que es puguin fer durant les activitats que s’indiquen a continuació:

 • Activitats ordinàries en grup.
 • Activitats complementàries.
 • Activitats extracurriculars i viatges culturals.
 • Altres activitats relacionades amb el centre en què intervingui l’alumne.

2. Perquè faci ús de les meves imatges preses i la meva veu, distribuint-les i comunicant-les al públic, especialment a través dels mitjans següents:

 • Pàgina web i publicacions del centre.
 • Muntatges multimèdia (CD o DVD amb fotos, pel·lícules, etc.).
 • Documents informatius de l’activitat, com cartes de serveis, tríptics
 • informatius, cartells, documents promocionals de l’activitat, etc.
 • Missatges electrònics per donar informació als pares o als tutors (si l’alumne es menor d’edat).

De conformitat amb el que estableix l’article 13 de l’RGPD, declar que conec els aspectes següents:

 • Que les meves imatges preses es podran incorporar a un fitxer el responsable del qual és la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, que les podrà tractar i en podrà fer ús en els termes i per a la finalitat fixats en aquest document.
 • Que el destinatari d’aquestes dades és únicament aquest responsable, que no les cedirà, excepte en el cas de les comunicacions adreçades als encarregats del tractament que col·laborin en la prestació dels serveis a què es refereix el tractament.
 • Que la base jurídica d’aquest tractament és el consentiment mateix, que es pot retirar en qualsevol moment, sense que això afecti el legítim tractament que s’hagi fet de les dades fins a aquest moment.
 • Que aquestes imatges es conservaran exclusivament durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es varen recollir i mentre no prescriguin els drets que pugui exercir contra el responsable, llevat que hi hagi una norma que disposi un termini superior.
 • Que el centre tindrà en compte la no autorització expressada anteriorment, si aquest és el cas, a l’efecte d’evitar tant com sigui possible que es recopilin les meves dades, com pot ser la presa d’imatges meves i la meva veu. En tot cas, si s’han pres imatges mitjançant fotografies, vídeos o qualsevol altre mitjà de captació, se n’han de distorsionar els trets diferenciadors, sobretot quan la seva imatge aparegui amb les imatges d’altres companys que hagin autoritzat el centre a usar-les, tractar-les i cedir-les en els termes prevists en aquest document.
 • Que en qualsevol moment puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al director del centre i presentat a la secretaria del centre el meu DNI. També tenc la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Informació de l’autorització per l’ús de dades personals (veu i imatges) per part de tercers

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Els alumnes majors d’edat que autoritzin l’ús de les seves dades personals per part de tercers permeten:

Fixar la seva imatge, amb la finalitat educativa i divulgativa.

Així mateix, autoritzo el responsable a fer ús de les imatges preses i la veu, distribuint-les i comunicant-les al públic, sempre dins de l’esmentada finalitat, especialment mitjançant la publicació en els següents mitjans:

 • Promoció del centre
 • Pàgina web
 • Xarxes socials
 • Televisió
 • Ràdio

De conformitat amb el que estableix l’article 13 RGPD, han de conèixer els següents aspectes:

 • Que les dades (imatge i veu) preses podran ser tractades pel responsable de les entitats autoritzades pel CEPA Son Canals, que podrà fer-ne ús en els termes i per a la finalitat fixats en aquest document.
 • El destinatari d’aquestes dades serà únicament el susdit responsable, que no en realitzarà cap cessió, llevat de les comunicacions als encarregats del tractament que col·laborin en la prestació dels serveis a què es refereix el tractament.
 • La base jurídica d’aquest tractament és el propi consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti el legítim tractament realitzat fins a aquesta data.
 • Aquestes imatges seran conservades el temps que calgui per a complir la finalitat per a la qual varen ser recollides i mentre no prescriguin els drets que pugui exercitar contra el responsable, excepte norma que disposi un termini superior.
 • Que la no autorització expressada anteriorment serà tinguda en compte pel centre a l’efecte d’evitar, en la mesura que sigui possible, recopilar dades de l’alumne com poden ser la presa d’imatges i/o veu. En tot cas, havent estat presa aquesta imatge a través de fotografia, vídeo o qualsevol altre mitjà de captació es procedirà a distorsionar els seus trets diferenciadors, sobretot quan a la foto concorri la seva imatge amb la d’altres companys que sí hagin autoritzat, en els termes aquí previstos, l’ús, tractament i cessió de la seva imatge.
 • Que en qualsevol moment puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit dirigit al director del centre i presentat a la secretaria del mateix amb una còpia del meu DNI. Així mateix tinc la possibilitat de presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Consent en el tractament de les meves pròpies dades personals contemplades en el present document, amb l’única finalitat de gestionar les autoritzacions informades que conté. Tot això amb les mateixes característiques i drets previstos en els paràgrafs anteriors.

Novetats